2Me Magic3 Set

2Me Magic3 Set

2Me Magic3 Setជាឈុតមុខដុកទ័រពេទ្យផ្នែកស្បែកមុខពូកែលេខ១ សម្រាប់បងៗមានបញ្ហាស្បែកមុខជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖

 • មុខជាំ
 • មុខខ្មៅស្រអាប់មិនថ្លា
 • មុខមានអាចម៍រុយ
 • មុខមានសសៃក្រហម 
 • មុខគ្មានសំណើម
 • មុខបែកស្រកាមានខ្លាញ់ច្រើន😘

💁🏻‍♀️ប្រើត្រូវគ្រប់ប្រភេទស្បែកទាំងស្ត្រីនិងបុរស😍មុខមុខស្ងួតអត់សណើមអត់រលាងអីនឹងដាក់ទៅដឹងផលពិតៗ កុំភ្លេចសាកល្បងទាំងអស់គ្នា

 • PRODUCT INFO

  I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item.

 • RETURN & REFUND POLICY

  I’m a return and refund policy. I’m a great place to let your customers know what to do in case they are dissatisfied with their purchase. Having a straightforward refund or exchange policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.

 • SHIPPING INFO

  I'm a shipping policy. I'm a great place to add more information about your shipping methods, packaging and cost. Providing straightforward information about your shipping policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy from you with confidence.

68,00$Price